Dobry Start 300+

Świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł. jednorazowo to wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każdemu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry start”, na okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane:

  • elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

UWAGA! Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku!

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje osobom uczącym się w szkole wyższej, uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, a także dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. nierozpoczęcie lub zaprzestanie nauki, umieszczenie w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie) należy niezwłocznie zgłaszać do GOPS w celu uniknięcia powstania nienależnie pobranego świadczenia.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie lub pod numerem tel. 77 48 72 181.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności