Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie otrzymał umowę nr 2/OW/2023 z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie  wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W/w umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Pana Mieczysława Wojtaszka Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,  a Gminą Bierawa reprezentowaną przez Panią Karinę Musioł Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 33 292,80 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 33 292,80 zł.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 • Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.                                                     

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • Realizacja programu

Program realizowany jest w formie:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w :

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 • Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej;

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 • Ilość godzin opieki wytchnieniowej
 • Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • Finansowanie Programu

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych[1]).

 

 • Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest złożenie:

- karty zgłoszeniowej,

- kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem  pod nr. tel:  77 4872 181 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12.

DOCXPROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA.DOCX (86,53KB)
 

 

[1]) Dotyczy m.in. Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności