Program"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Gmina Bierawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 111 690 ,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 111 690,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:      

 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

Termin realizacji programu:

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem  pod nr. tel:  77 4872 181 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12.

 

DOCXPlakat asystent.docx (1,63MB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności