Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie otrzymał umowę nr 3/OW/2022 z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie  wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W/w umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim, a Gminą Bierawa reprezentowaną przez Panią Karinę Musioł Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 39 168,00 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 39 168,00 zł.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

  • Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                                      ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.                                                   

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • Realizacja programu

Program realizowany jest w formie:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w :

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  • Ilość godzin opieki wytchnieniowej
  • Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
  • Finansowanie Programu

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

  • Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

- karty zgłoszeniowej,

- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia  o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 20222 proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem  pod nr. tel:  77 4872 181 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12.

 

DOCXPlakat.docx (1,63MB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności