Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 9 792,00 zł. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 9 792,00 zł.

  • Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.                                                   

Oprócz tego możliwe jest także m.in. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji  i prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, a także objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

  • Realizacja programu

Program realizowany jest w formie:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w :

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  • Ilość godzin opieki wytchnieniowej
  • Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
  • Termin realizacji usług

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

  • Finansowanie Programu

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

  • Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

 

- karty zgłoszeniowej,

- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia  o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM

 

Więcej informacji pod nr. tel:  77 4872 181.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności