Okres zasiłkowy 2020/2021

W okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodów z 2019 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r., w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r.
 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności