Bliżej rodziny i dziecka

Screen Shot 06-08-16 at 09.33 AM.png

 

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie jest partnerem realizowanego projektu pn. ”Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-20120 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej.

W Gminie Bierawa w ramach tego projektu został zatrudniony asystent rodziny na okres minimum dwóch lat. Kwota otrzymanego dofinansowania projektu to 84 420 zł.

 

              Realizacja tych i innych zadań dotyczących pieczy zastępczej i mieszkań chronionych odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, Miastem Opole, gminami:

Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice, Bierawa, Dąbrowa, Strzelce Opolskie, Pokój oraz Powiatem Krapkowice.

 

 

Projekt lub stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu  pn. ”Bliżej rodziny i dziecka”   –współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-20120,     Oś priorytetowa VIII   -Integracja Społeczna,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności