Nabór na asystenta

Screen Shot 04-12-16 at 01.08 PM.png

 

 

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

                              ogłasza nabór na wolne stanowisko

                                  ASYSTENT  RODZINY

                             w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie

 

Do  głównych  zadań osoby,  zatrudnionej  na  stanowisku  asystenta  rodziny  będzie

 

należało między innymi:

 

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji   i metod pracy
 • współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887).

 

Wymagania konieczne:

 

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenia:
 1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność
 • komunikatywność i otwartość
 • możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów   potwierdzających   posiadane   wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów osobiście w terminie

          do 15 kwietnia 2016 roku do godz. 14.00     pod adresem:
 

                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

                           ul. Wojska Polskiego 12, 47-244 Bierawa

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:     ,,Asystent Rodziny- Nabór”

 

Informacje dodatkowe:

 

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo)
 • praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym może być dojazd do rodzin objętych asystą i stąd mile widziane  jest dysponowanie Prawem Jazdy i samochodem.
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł tak że wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez gminę Korfantów

 

Postanowienia końcowe:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 • kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kierownik GOPS w Bierawie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS Bierawa  na tablicy ogłoszeń w GOPS Bierawa.

 

PDFkwestionariusz osobowy_ 2016.pdf (140,37KB)
DOCXkwestionariusz osobowy_ 2016.docx (58,82KB)
PDFOświadczenia_ Asystent Rodziny_ 2016.pdf (185,00KB)
DOCXOświadczenia_ Asystent Rodziny_ 2016.docx (56,57KB)
 

 

 

 

Bierawa, dnia 11-04-2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności