PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU                    SPOŁECZNEGO PLUS - NOWE KRYTERIUM

 

PODPROGRAM 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że wydaje skierowania  w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IZ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz  z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

NOWE KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

 • 2056,40 PLN  dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

GRUPY OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH, DO KTÓRYCH BĘDZIE SKIEROWANA POMOC ŻYWNOŚCIOWA:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 •  osoby bezdomne,
 •  obywatele państw trzecich13,
 •  osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11. 
 •  

Informujemy, że osoby, które chcą skorzystać z programu powinny złożyć wniosek uprawniający do przyznania pomocy żywnościowej (FEPŻ). Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie do końca marca 2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności