Program „Opieka wytchnieniowa”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Gmina Bierawa przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 86 659,20 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 86 659,20 zł.

Data podpisania umowy: 28.02.2024r.

 

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

 

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z

art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.

100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze

sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego

zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień

w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem,

który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie

niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również

okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy

członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać

swoich obowiązków.

 

 ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

 

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

 

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z

niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w

ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami

Programu”.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny

lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą

z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia

codziennego.

 

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w

ust. 1, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością

uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową,

macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę

pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

 

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się

opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o

znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego

bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym

orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach

rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków

Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi

opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne

wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

 

USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ MOGĄ ŚWIADCZYĆ:

 

osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby

z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem

 z osobą z niepełnosprawnością, które:

 

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent

osoby niepełnosprawnej ,pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun

medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu

bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie

zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami

w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej,  będą świadczone dla członków

rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia

16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób,

które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

 

1) zaświadczenie o niekaralności;

 

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

 

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze

strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności