Nabór wniosków do ministerialnego programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

NABÓR WNIOSKÓW DO MINISTERIALNEGO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osobom z Gminy Bierawa:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

                Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. DZ. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu – druk
  w załączeniu;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  – druk
  w załączeniu;
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającą ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.                                                     

Osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun prawny może sam wskazać osobę do świadczenia usługi asystencji osobistej. Asystentem nie może być członek rodziny osoby niepełnosprawnej (na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem

Wskazanie następuje poprzez dołączenie do ww. dokumentów:

 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta osobistego osoby
  z niepełnosprawnością – druk w załączeniu;

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
  z niepełnosprawnością – druk w załączeniu .

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa do dnia 26 luty 2024r. do godz. 15:00.

Załączniki:

DOCXAkceptacja_Asystenta_osobistego2.docx (101,37KB)
DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-169217288823.docx (122,89KB)
DOCXZalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-169217289012.docx (113,16KB)
DOCXklauzula_informacyjna3.docx (107,25KB)
DOCX_Oświadczenie_o_wskazaniu_osoby_do_realizacji_usług2.docx (41,87KB)
 

 


 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności