Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

NABÓR WNIOSKÓW DO MINISTERIALNEGO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

  • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością - druk w załączeniu.
  • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – druk w załączeniu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby z niepełnosprawnością (na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością ), opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Wskazanie następuje poprzez dołączenie do ww. dokumentów:

  • Oświadczenia o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowe– druk w załączeniu

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

  • zaświadczenie o niekaralności,
  • pisemną akceptację osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu,

Kartę zgłoszenia do Programu z wymaganymi dokumentami (tj. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Oświadczenie o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,  Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością,  Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa do dnia 26 luty 2024 roku do godz. 15:00.

Załączniki:

DOCXAkceptacja2.docx (101,90KB)
DOCXOświadczenie_członka_rodziny_lub_opiekuna_o_sprawowaniu_całodobowej_opieki12.docx (101,50KB)
DOCXKlauzula_OPS12.docx (107,71KB)
DOCXOświadczenie_o_wskazaniu_osoby_która_będzie_świadczyć_usługę_opieki_wytchnieniowejdocx12.docx (101,46KB)
DOCXKarta_zgłoszenia_do_Programu__Opieka_wytchnieniowa__dla_Jednostek_Samorządu_Terytorialnego_-_edycja_20244.DOCX (121,29KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności