Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Gmina Bierawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 296 426,30 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 296 426,30 zł.

Data podpisania umowy: 31.01.2024r.

 

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz

funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi

opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

 

 ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i

art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ NA WSPIERANIU PRZEZ ASYSTENTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA, W TYM:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny

osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ MOGĄ ŚWIADCZYĆ:

osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących

zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby

starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,

siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np.

doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w

formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby

małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu

Terytorialnego - edycja 2024.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem  pod nr. tel. : 77 4872 181 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności