"Program Asystent Rodziny w 2023"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że na podstawie Umowy nr 3 AR/2023 zawartej w dniu 27.12.2023r. pomiędzy Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Panią Beatę Jabłońską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu a Gminą Bierawa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Ficoń otrzymał dofinansowanie                z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 10 595, 22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. Kosztów dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny
  2. Kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w miesiącach listopad - grudzień 2023                                                                                                                                        

     w ramach rządowego Programu „Asystent rodziny w 2023r.”

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

  1. Wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku
  2. Dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa  w art. 8               ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadania: od 22 listopad 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 10 595, 22 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności