PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

PODPROGRAM 2023

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IZ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI

grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

GRUPY OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH, DO KTÓRYCH BĘDZIE SKIEROWANA POMOC ŻYWNOŚCIOWA:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  •  osoby bezdomne,
  •  obywatele państw trzecich13,
  •  osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);
  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

NA TERENIE GMINY BIERAWA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

 

 

Informujemy, że osoby, które chcą skorzystać z programu powinny złożyć wniosek uprawniający do przyznania pomocy żywnościowej (FEPŻ). Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie w listopadzie 2023r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 77 4872 181 bądź osobiście w siedzibie GOPS w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12 a także pod niżej zamieszczonym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.fepz.gov.pl/

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności