Dodatkowy nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” 

w Brzeźcach

 

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Bierawa, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +”  w Brzeźcach.

Klub Senior+ w Brzeźcach  funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2011-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Klub „Senior +”  jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy  Bierawa w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo. 

Miejsce funkcjonowania Klubu „Senior +”  - Brzeźce ul. Rybna.

-w poniedziałki i piątki w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz od 16.00 do 18.00,

-we wtorki, środy, czwartki od 16.00 do 20.00.

Celem głównym Klubu „Senior+” w Brzeźcach jest: aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez uczestników.

Celami szczegółowymi jest : poprawa jakości życia i stanu psychofizycznego  uczestników, zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji społecznej seniorów, zapewnienie wsparcia poprzez  stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów oraz poprawa ich zaangażowania w sprawy środowiska lokalnego.

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności miejsc.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić wniosek wraz z załącznikami.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie (ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa)

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00

piątek od 7.00 do 14.00

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu :

77 4872 181

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu „Senior+” w Brzeźcach - DOCXZałącznik Nr 1.docx (22,21KB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - DOCXZałącznik Nr 2.docx (23,65KB)

Wizerunek uczestnika /i Klubu „Senior+” w Brzeźcach - DOCXZałącznik Nr 3.docx (22,92KB)

Zaświadczenie lekarskie - DOCXZałącznik Nr 4.docx (22,35KB)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika / i Klubu „Senior+”  w Brzeźcach - DOCXZałącznik Nr 5.docx (26,50KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności