Nabór uczestników do ministerialnego Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie osobom z terenu Gminy Bierawa, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z niepełnosprawnością posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest realizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawności.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

  • Kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                 (t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zmianami) lub w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności;
  • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (druk w załączeniu);
  • Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną (druk w załączeniu).

Do wyżej wymienionych dokumentów można dodatkowo dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności, jeżeli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów. Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka (druk w załączeniu).

Istnieje możliwość wskazania przez osobę niepełnosprawną lub członka rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Usługi te mogą być świadczone przez osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym  do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć Oświadczenie
o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (druk w załączeniu).

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby niepełnosprawnej (na potrzeby programu za członka rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem programu), opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Kartę zgłoszenia do Programu z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji:

DOCXProgram__Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx (86,42KB)
 

Załączniki:

DOCXoswiadczenie_czlonka_rodziny_lub_opiekuna_o_sprawowaniu_calodobowej_opieki.docx (91,76KB)
DOCXoswiadczenie_o_wskazaniu_osoby_ktora_bedzie_swiadczyc_usluge_opieki_wytchnieniowej.docx (91,63KB)
DOCXkarta_pomiaru_niezaleznosci_funkcjonalnej_wg_zmodyfikowanych_kryteriow_oceny_-_skali_fim.docx (103,51KB)
DOCXkarta_zgloszenia_do_programu_opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx (110,71KB)
DOCXklauzula_informacyjna_w_ramach_programu_opieka_wytchnieniowa_doc.docx (96,51KB)
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności