PROGRAM "OPIEKA 75+" NA 2022 ROK

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Gmina Bierawa przystąpiła do realizacji Programu „Opieka 75 +” – na rok 2022, dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa.

Wartość dofinansowania wynosi 7 728 ,00 zł.

CELEM PROGRAMU :

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,  w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.
 

PROGRAM JEST ELEMENTEM POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA W ZAKRESIE:
1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

ŚRODKI FINANSOWE Z PROGRAMU, GMINY MOGĄ PRZEZNACZYĆ NA:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat             i więcej.

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ są realizowane do 31 grudnia 2022 r.

Załączniki:

PDFopieka 75.pdf (473,73KB)

DOCXPLAKAT.docx (1,38MB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności