Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuj, że od stycznia 2022r. realizuje usługi „Marszałkowskiego Kuriera Społecznego” w ramach projektu ” Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO:

1. Osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

2. Osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. np. starszych, zgodnie  z ustawą  z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych;

3. Warunkiem udzielenia wsparcia jest niepozostawanie w związku małżeńskim lub

rodzinie oraz nieposiadanie wstępnych ani zstępnych będących do dyspozycji w zakresie udzielania bieżącego wsparcia przy jednoczesnym prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego, lub pozostawanie osób starszych lub niesamodzielnych w małżeństwie lub rodzinie nieposiadających wstępnych ani zstępnych, będących do dyspozycji w zakresie udzielania bieżącego wsparcia;

4. Osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

USŁUGI MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO POLEGAĆ BĘDĄ NA:

  1. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związanych z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem i/lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmieniu, czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywania porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywania niezbędnych zakupów oraz regulowania opłat domowych, czynności dotyczących prowadzenia spraw osobistych, w tym pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczących zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomocy przy przemieszczaniu się);
  2. opieki higienicznej (np. czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiany pielucho - majtek z uwzględnieniem czynności higieniczno - pielęgnacyjnych, pomocy przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układaniu osoby leżącej w łóżku i pomocy przy zmianie pozycji);
  3. zapewnienia kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagających nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby wspieranej oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby wspieranej, czynności wspomagających uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).
  4. doraźnej pomocy wg potrzeb – na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy kurierem społecznym a osobą wspieraną.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Program realizowany będzie w czasie od 03.01.2022 – 31.10.2022.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosi się o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bierawie tel. 77 4872 181.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności