NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

 

 

  • Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
    obywatelskiego i mediacji


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarcza niezatrudniającą innych osób w ciągu
ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

  • Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 

  • Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej
osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

 

  • Nieodpłatna mediacja


Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń:
- telefonicznie pod nr telefonu do rejestracji 77 40 52 750 (poniedziałek 8:00-16:00,
wtorek-piątek 7:00-15:00)
- online: https://np.ms.gov.pl/,
- mailem: npp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest
w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub udzielanie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię.
W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do urny
z napisem OPINIE.
Opinie można również przekazać w dowolnym terminie listownie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle,
emailem: npp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
lub telefonicznie pod nr 77 40 52 750.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza
punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zgłoszenia
na wizyty oraz bliższe informacje pod nr telefonu 77 40 52 750.

 
PDFinfografika-dotyczaca-nieodplatnej-pomocy-prawnej(1).pdf (5,05MB)
PDFpunkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-i-mediacji-na-terenie-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego-w-2022-roku.pdf (208,01KB)
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności