Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Działanie zespołu interdyscyplinarnego reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku.                         

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy              w rodzinie takich jak:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • policji;
 • ośrodka pomocy społecznej;
 • oświaty, ochrony zdrowia;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • prokuratury;
 • organizacji pozarządowych.

Do pracy z konkretną rodziną powoływana jest grupa robocze, w skład której wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierawie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, tel. 77 4872 181.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności