Regulamin Klubu „Senior+”

w Brzeźcach przy ul. Rybnej.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin Klubu  „Senior +” w Brzeźcach przy ul. Rybnej , zwany dalej „Regulaminem” jest wewnętrznym aktem normatywnym, ustalającym szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Klubu „Senior+” w Brzeźcach przy ul. Rybnej, zwanego dalej „Klubem”.
 2. Klub jest ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w art. 51 ust.4 ustawy o pomocy społecznej dla nieaktywnych zawodowo Seniorów w wieku 60 i więcej, zamieszkałych na terenie gminy Bierawa.

 

§ 2

Klub działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.),
 2.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 305),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.),
 4. uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,
 5. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.

 

§ 3

 

 1. Klub prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
 2. Siedziba Klubu mieści się w miejscowości Brzeźce przy ul. Rybnej, 47 223 Kędzierzyn – Koźle.
 3. Klub jest czynny :

-poniedziałki i piątki w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz od 16.00 do 18.00,

- wtorki, środy, czwartki od 16.00 do 20.00.

     4. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania Klubu może  

         zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.

 1. Działalność Klubu „Senior+” polega na udostępnieniu seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowaniu i zaangażowaniu seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

Rozdział II

Zadania Klubu

 

§ 4

 

Celem działalności Klubu realizowane są poprzez następujące zadania:

 1. Organizowanie zajęć w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
 2. Oferty edukacyjnej,
 3. Organizowanie różnych form wypoczynku i relaksu
 4. Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych
 5. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje
 6. Organizowanie spotkań kulturalnych, seansów filmowych, wystaw, odczytów itp.
 7. Inne działania w zależności od potrzeb

 

Rozdział III

Organizacja i funkcjonowanie Klubu

§ 5

 

 

 1. Klub działa w oparciu o miesięczny plan pracy.
 2. Usługi świadczone przez Klub są prowadzone w formie zajęć zespołowych i indywidualnych, dostosowanych do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników zajęć.

W klubie tworzy się stanowiska

 1. Kierownik Klubu „Senior+”
 2. Opiekun
 3. Stosownie do potrzeb Seniorów i możliwości finansowych, Kierownik GOPS  zatrudnia  specjalistów z innych dziedzin.

 

§ 6

 

1.Uczestnictwo w Klubie Senior +  następuje na podstawie 

1) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania -załącznik nr 1 ;

2) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.        z 2018 r. poz. 1000) -  załącznik nr 2 ; 

3) zezwolenie/ lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), -załącznik nr 3;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowo - usprawniających w przypadku chęci uczestnictwa  w zajęciach ruchowych(kinezyterapii), sportowo – rekreacyjnych i aktywizujących-  załącznik nr 4 5) Uczestnikowi / uczestniczce Klubu Senior+ w Brzeźcach wydaje się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych -  załącznik nr 5 .

 

3. Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, według kolejności złożonych podań i przesłanek do przyznania pobytu w Klubie, w tym:

1) warunki bytowe,

2) kryterium wieku,

3) stan zdrowia,

4) sytuacja rodzinna

5)samotność.

§ 7

 

 1. Uczestnicy Klubu ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości ustalonej Uchwałą NR XLI/299/2021 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+”                 w Brzeźcach.

 

§ 8.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki uczestnika  Klubu Senior +

 

1. Uczestnik  Klubu ma prawo do:

1) pobytu w siedzibie Klubu w terminach i godzinach jego funkcjonowania,

2) czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie i poza jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych;

3) promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia;

4) udziału w wolontariacie międzypokoleniowym;

5) uczestniczenia w samorządnym organizowaniu się uczestników w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z kadrą Klubu i specjalistami z zewnątrz, zapewniających prawidłową realizację ich praw i potrzeb;

6) użytkowania pomieszczeń Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem ;

7) korzystania – w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć - ze sprzętów będących na wyposażeniu Klubu ;

8) korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników;

9) korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć;

2. Uczestnik  ma obowiązek:

1) aktywnego uczestniczenia w organizowanych formach aktywności i zajęciach;

2) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników;

3) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach

4) dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;

5) dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Klubu i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla uczestników;

6) zachowania kultury osobistej;

7) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;

8) natychmiastowego zgłaszania kadrze Klubu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i uszkodzeń;

9) stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć;

10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym.

11) ponoszenia odpłatności za pobyt zgodnie z decyzją administracyjną.

 

3. Uczestnikom Klubu zabrania się:

1) pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania,

2) wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

3) pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;

4) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz budynku;

5) wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu;

6) samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek;

7) wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych;

8) wprowadzania na teren Klubu zwierząt;

9) wnoszenia na teren Klubu rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczestnika, szczególnie o wysokiej wartości.

 

                                                  § 9.

 

Postanowienia końcowe .

 

1. Uczestnik  Klubu zobowiązany  jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem   i do przestrzegania jego postanowień,

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika / uczestniczkę do placówki.

3. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności  i pozostają do dyspozycji Klubu.

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik GOPS

Naruszenie przez Seniora przepisów niniejszego Regulaminu może spowodować:

- udzielenie upomnienia,

- skreślenie z listy osób korzystających z usług Klubu poprzez uchylenie decyzji administracyjnej o możliwości pobytu w Klubie.

6. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności