Zarządzenie Nr 1/2022

          Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

                                             z dnia 3 stycznia 2022 r.

 

           w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Senior+ w Brzeźcach

 

 Na podstawie  § 8  ust. 5 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy w Bierawie Nr VIII/75/2019 z dnia 17 czerwca 2019r

zarządzam, co następuje

  § 1

 

 Wprowadza się Regulamin Klubu „Senior+” w Brzeźcach przy ul. Rybnej, stanowiący załącznik Nr 1

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Klubu „Senior+”.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Klubie Senior + w Brzeźcach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności