Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Serwis Internetowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bierawie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis Internetowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.

Status pod względem zgodności z ustawą   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

            Na stronie znajdują się:

            - skany dokumentów,

            - pliki PDF, DOC itp. nie są dostępne cyfrowo.

       

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Karina Musioł.
 • E-mail: gops@bierawa.pl
 • Telefon: 77 48 721 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
 • Adres: GOPS Bierawa

  ul. Wojska Polskiego 12

  47-240 Bierawa

 • E-mail: gops@bierawa.pl
 • Telefon: 77 48 721 81

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie mieści się w budynku Urzędu Gminy Bierawa na I piętrze.

Do siedziby Ośrodka prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. 

- kontaktu z ośrodkiem w szczególności poprzez:

* korzystanie z poczty elektronicznej -

* przesyłanie faksów na numer - 77 487 21 81

* korzystanie ze strony internetowej: www.gops.bierawa.pl

- skorzystanie z usług tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie może skorzystać z pomocy tłumacza:

* polskiego języka migowego (PJM),

* systemu językowo-migowego (SJM),

* sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

 

Usługi tłumacza na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie świadczyć będzie Pani Irena Białuska.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r., poz. 426), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.   

Informacje dodatkowe       

Ułatwienia 

Strona internetowa posiada:

- standardowe skróty klawiszowe,

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

- wersję kontrastową. 

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.gops.bierawa.pl/, spełniającą wymagania dostępności.

Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

* TAB - przejście do kolejnego elementu

* SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

* SHIFT + ALT + F - przejście do wyszukiwarki

* SHIFT + ALT + H - przejście do strony głównej 

* SHIFT + ALT + M - przejście do treści podstrony

* SHIFT + ALT + 1-5 - przejście do menu

* ESC - anulowanie podpowiedzi 

  

Inne informacje i oświadczenia 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Karina Musioł.

Adres poczty elektronicznej

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefony 77 487 21 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności